گالری عکس

گالری عکس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان

ساختمانها و محوطه

ساختمانها و محوطه

سالن آمفی تئاتر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان

سالن آمفی تئاتر

سالن سمینار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان

سالن سمینار

کارگاه الکترونیک-دانشگاه آزاد اسلامی مریوان

کارگاه الکترونیک

مراحل ساخت ساختمان اداری دانشگاه آزاد مریوان

مراحل ساخت ساختمان اداری دانشگاه آزاد مریوان

کارگاه برق قدرت-دانشگاه آزاد مریوان

کارگاه برق قدرت

عکس قدیمی مریوان

عکس قدیمی مریوان

 

All Rights Reserved . Islamic Azad University Of Marivan - 2018