مهدی حکیمی

اساتید و کارمندان -> اساتید -> مهدی حکیمی

مهدی حکیمی
مهدی حکیمی

سوابق آموزشی

مقطع تحصیلی

رشته محل اخذ مدرک تحصیلی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی-قلب و عروق و تنفس

دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه گیلان

کارشناسی تربیت و علوم ورزشی

دانشگاه گیلان


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی

 • سازگاری های قلبی و عروقی در ورزش
 • تغذیه ورزشی و کنترل وزن
 • تأثیر مکمل­های ورزشی بر عملکرد و متابولیسم فعالیت ورزشی

افتخارات

 • عضو استعداد درخشان دانشگاه محقق اردبیلی
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

لیست مقالات خارجی

 1. Faraji H, Arazi H, Sheikholeslami-Vatani D & Hakimi M. (2010). The effect of creatine supplementation on sprint running performance and selected hormonal responses. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 32(2), 31-39. (ISI).
 2. Arazi H, Hakimi M & Hoseini K. (2011). The effects of whey protein supplementation on performance and hormonal adaptations following resistance training in novice men. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 3(2), 87-95.
 3. Arazi H, Rahmani-Nia F, Hakimi M & Ali-Mohammadi M. (2012). The effect of PNF stretching combined with a resistance training on strength, muscle volume and flexibility in non-athlete male students. Sport Science, 5(1), 85‐
 4. Hakimi M, Ali-Mohammadi M & Ghaderi Z. (2012). The effects of glutamine supplementation on performance and hormonal responses in non-athlete male students during eight week resistance training. Journal of Human Sport & Exercise, 7(4), 770-782.
 5. Karimiyani N, Sami S, Hakimi M & Ali-Mohammadi M. (2013). The effect of blocked, random and systematically increasing practice schedules on learning of dart-throwing. Facta Universitatis, Physical Education and Sport, 11(3), 239-246.
 6. Hakimi M & Ali-Mohammadi M. (2014). Comparison between the effects of a resistance training combined with massage, PNF and static stretching on performance in non-athlete male students. International Journal of Sport Studies, 4(1), 37-44. (ISC)
 7. Ali-Mohammadi M, Abbaspoor M, Rahimi R & Hakimi M. (2014). The influence of order execution components of the strength and endurance in the concurrent training on lipid profile and body composition in overweight females. World Applied Sciences Journal, 29 (7), 946-953. (ISI).
 8. Hakimi M, Abbaspoor M, Ali-Mohammadi M & Ghaderi Z. (2014). The effects of whey protein supplementation on lipid profile, serum leptin and body composition during 12-week resistance training in obese men. International Journal of Sport Studies, 4(8): 921-927. (ISC).
 9. Sheikholeslami-Vatani D, Siahkouhian M, Hakimi M, Ali-Mohammadi M. (2015). The effect of concurrent training order on hormonal responses and body composition in obese men. Science & Sports, 30(6): 335-341. (ISI).
 10. Hakimi M, Siahkouhian M, Bolboli, L. Sheikholeslami-Vatani D. (2018). Investigation and comparison the effect of eight weeks of resistance and endurance training with vitamin D3 supplementation on blood pressure, heart rate and body composition in obese hypertensive middle- aged men. Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences. 6(3):.

لیست مقالات داخلی

 1. حکیمی مهدی، شیخ الاسلامی وطنی داریوش و علی­محمدی مریم. مقایسه اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی با ترکیبی (مقاومتی-ماساژ) بر لپتین سرم، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان جوان دارای اضافه وزن. نشریه فیزیولوژی ورزشی، 1394؛ 7(25): 32-15. (ISC)
 2. حکیمی مهدی، سیاه­کوهیان معرفت، بقایی بهروز، علی­محمدی مریم، احمدی دهرشید کیوان. تأثیر 8 هفته تمرینات استقامتی و مکمل یاری پروتئین Whey بر سطوح سرمی لپتین، نسبت تستوسترون به کورتیزول، پروفایل لیپیدی و ترکیب بدنی دانشجویان پسر چاق. فصلنامه علمی-پژوهشی طب مکمل، 1394؛ 5(3): 1247-1234. (ISC)
 3. حکیمی مهدی، شیخ الاسلامی وطنی داریوش و علی­محمدی مریم. تأثیر تمرینات ترکیبی همراه با مصرف مکمل ال-کارنیتین بر تغییرات هورمونی، پروفایل لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق. مجله پزشکی ارومیه، 1394؛ 26(3): 193-185. (ISC)
 4. سامی سعدی، کریمیانی ناصح، سید ابراهیمی سمکو و حکیمی مهدی. مقایسه تبحر حرکتی بین کودکان عادي و مبتلا به اختلال بیش فعال کم توجه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1392؛ 21(4): 236-226. (ISC)
 5. سامی سعدی، حکیمی مهدی، علی­محمدی مریم و کریمیانی ناصح. مقایسه اثرات روش­های آب درمانی، تن آرامی و تمرینات مکنزی در بهبود کمر درد مزمن ورزشکاران. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، 1392؛ 4(2): 21-11. (ISC)
 6. حکیمی مهدی، علی­محمدی مریم، بقایی بهروز، سیاهکوهیان معرفت، بلبلی لطفعلی. مقایسه اثرات 8 هفته تمرینات مقاومتی و استقامتی بر اندوتلین-1، آپلين، ANP و فشار خون مردان میانسال با فشار خون بالا. مجله پزشکی ارومیه. 1394؛ 25(15): 1080-1089. (ISC)
 7. بقایی بهروز، سیاهکوهیان معرفت، حکیمی مهدی، بلبلی لطفعلی، احمدی دهرشید کیوان. اثر تغییرات پاراکسوناز-1، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشار خون بالا، به دنبال 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط. مجله علوم پزشکی شهرکرد. 1395؛ 18(1): 92-81. (ISC)
 8. عباسپور مهدی، جلالی اصغر، حکیمی مهدی، علی­محمدی مریم. تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی مبتنی بر نقطة شكست ضربان قلب (HRDP) برگرفته از روش D-Max بر تغییرات لاکتات خون، زمان رسیدن به خستگی و عملکرد بازیکنان جوان فوتبال. نشریه علوم زیستی ورزشی 1396؛ 9(4): 585-573. (ISC)
 9. حکیمی مهدی، سیاه­کوهیان معرفت، بلبلی لطفعلی، شیخ الاسلامی وطنی داریوش. بررسی و مقایسه اثرات 8 هفته تمرینات مقاومتی و استقامتی به همراه مکمل یاری ویتامین D3 بر سایتوکاین های التهابی مردان چاق میانسال مبتلا به پرفشارخونی. مجله پزشکی ارومیه. 1396؛ 28(10): 672-659. (ISC)

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن