معاونتها

معاونتها : 

معاونت اداری و مالی

معاونت آموزشی و فرهنگی

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت عمرانی

All Rights Reserved . Islamic Azad University Of Marivan - 2018