مراحل اخذ پایان نامه از تصویب تا دفاع همراه با فرمهای مورد نیاز

مراحل اخذ پایان نامه از تصویب تا دفاع همراه با فرمهای مورد نیاز


← مرحله اول :  گروه آموزشی

1-1-ارائه لیست اساتید راهنما و مشاورجهت پایان نامه و درصورت امکان ارائه لیست موضوعات پیشنهادی اساتید

تذکر:دانشجویان محترمی که استاد/اساتید راهنمای پایان نامه ی خود را از بین اساتید خارج از دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می کنند می بایست بر اساس بخشنامه شماره 73/390514 مورخ 92/11/26 نسبت به تکمیل فرم تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی اقدام و سپس آن را همراه با پروپوزال و سایر مدارک به گروه آموزشی تحویل نمایند.

2-1- بر اساس بخشنامه شماره 73/413641 مورخ 92/12/17 و به منظور استفاده ازتخصص اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد های دانشگاهی موظفند با درخواست کتبی، نسبت به اخذ مجوز از دانشگاه محل استخدام عضو هیات علمی اقدام نمایند.

3-1- چنانچه اساتید انتخابی دانشجو در سامانه کدینگ پایان نامه ها فاقد کد بودند گروه باید فرم درخواست کد از سامانه کدینگ پایان نامه ها را همراه با مدارک ذیل به امور پژوهشی ارسال نماید

مدارک لازم:

تذکر ویژه اساتید محترم :

اساتید محترم می توانند مدارک درخواستی را به آدرس pazhoohesh@iaumarivan.ac.ir  ارسال فرمایند. در صورتیکه قبلا مدارک فوق را به این دانشگاه ارسال نموده اید، تکرار این امر ضروری نیست

←  مرحله دوم :  دانشجو

1-2- دانشجو می تواند موضوع انتخابی خود را در قالب فرم تایید عنوان پایان نامه(فرم شماره1) به گروه آموزشی ارائه و در صورت تایید، مدارک زیر را به همراه فرم تحویل پروپوزال (فرم شماره 2) به گروه ارائه دهد(بعضی از گروه های آموزشی با توجه به معیارهای علمی خود تایید عنوان پایان نامه را منوط به ارائه پروپوزال می دانند لذا خواهشمند است قبلا از هر اقدامی با گروه آموزشی خود تماس بگیرید)

2-2- فرم پروپوزال (فرم شماره 3 )(این فرم می بایست با توجه به راهنمای نگارش پروپوزال کامل و سپس به تایید استاد راهنما و مشاور برسد)

3-2- فرم الف(فرم شماره 4) (صفحه اول و دوم تکمیل و سپس صفحه دوم به تایید استاد راهنما و مشاور برسد)

4-2- فرم اعلام آمادگی استاد راهنما و مشاور(فرم شماره 5 ) (کلیه مشخصات مندرج در فرم باید توسط استاد راهنما و مشاورتکمیل شود)

5-2- فرم تعهد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب اساتید راهنما و مشاور(فرم شماره 6 ) (چنانچه استاد راهنما و مشاور از اساتید خارج از استان کردستان باشند هزینه ایاب و ذهاب به عهده دانشجو می باشد)

6-2-  پرینت گزارش پیشینه پژوهش از سایت سیکا و ایران داک

← مرحله سوم :  گروه آموزشی

1-3- کنترل سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اساتیدراهنما و مشاور درسایت ثبت پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی

2-3- بررسی پروپوزال در شورای تخصصی گروه و اعلام نتیجه به دانشجو(درصورت تایید پروپوزال، می بایست تاریخ صورتجلسه گروه به دانشجو اعلام گردد تا دانشجو بتواند پیشنهاد پایان نامه خود را در سایت ایران داک به نشانی http://thesis.irandoc.ac.ir  ثبت کند)

3-3- تکمیل صفحه دوم و سوم فرم الف ( تذکر:درج شماره و تاریخ صورتجلسه گروه الزامی است)

4-3- اخذ رسید موقت ثبت پیشنهاد پایان نامه در ایران داک(فرم شماره 7) از دانشجو(رسید بایست مشابه این فرم باشد)

5-3- ارسال کلیه مدارک به امور پژوهشی

← مرحله چهارم :  امورپژوهشی

1-4- دریافت فرم های 1 تا 7، فرم اعلام آمادگی استاد راهنما و مشاور  و در صورت انتخاب استاد راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی، فرم تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی، فرم درخواست کدینگ پایان نامه، فرم پرسشنامه شناسایی و نامنویسی متمرکز مخاطبان

2-4- طرح  پروپوزال در شورای پژوهشی در قالب تکمیل صفحه چهارم فرم الف (نظر شورای پژوهشی دانشگاه)

3-4-  در صورت تایید پروپوزال، دریافت کد از سامانه کدینگ پایان نامه ها و تایید کد رهگیری ایران داک

4-4- صدور حکم برای اساتید راهنما و مشاور

 

← مرحله پنجم :  دانشجو

1-5- تکمیل فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه (فرم شماره 8 ) و تحویل به گروه آموزشی(دانشجو می بایست پس از تاریخ تایید پایان نامه خود در گروه این فرم را هر سه ماه یکبار تا زمان دفاع، تکمیل و به گروه آموزشی تحویل دهد)

2-5- تکمیل و ارائه فرم شرکت در حداقل سه جلسه دفاع پایان نامه (فرم شماره 9)

2-5- تکمیل فرم درخواست مجوز دفاع(فرم شماره 10 ) و تایید آن توسط اساتید راهنما و مشاور، مدیرگروه، آموزش، شهریه و تحویل به امور پژوهشی

3-5- تحویل فایل ورد فرم ب (فرم شماره 11) در قالب یک لوح فشرده به امور پژوهشی

 

← مرحله ششم :  گروه آموزشی

1-6- تکمیل فرم تأییدیه اساتید داور داخلی و خارجی(فرم شماره 10-1 و 10-2 ) و اخذ تأییدیه آن از داوران

2-6- تعیین زمان و مکان جلسه دفاعیه و ثبت آنها درفرم درخواست مجوز دفاع ( ادامه فرم شماره 10 )و ارسال فرم به معاونت پژوهش و فناوری

 

← مرحله هفتم: امور پژوهشی

1-7- اخذ فرمهای مرحله قبل از دانشجو

2-7- اخذ فرم های تأییدیه داوران از گروه تخصصی

3-7- اعلام زمان و مکان برگزاری جلسه دفاعیه به معاونت اداری مالی دانشگاه و اخذ تأییدیه از ایشان در قالب (ادامه فرم 10)

3-7- صدور فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع(فرم شماره 12 ) و اعلام به مدیرگروه

4-7- صدور دعوتنامه اساتید داور داخلی و خارجی و تحویل به دانشجو جهت ارائه به اساتید داور

 

← مرحله هشتم: دانشجو

1-8- تحویل دعوت نامه اساتید داور از امور پژوهشی و ارائه آن به اساتید، همراه با پیشنویس پایان نامه برای مطالعه و بررسی قبل از برگزاری جلسه دفاع (فرمت پایان نامه و دستورالعمل نگارش پایان نامه را دانلود نمایید)

2-8- اطلاع رسانی زمان و مکان دفاع در سطح دانشگاه در قالب فرم اطلاع رسانی(فرم شماره 13)،  تهیه اسلاید و تدارکات لازم جلسه دفاع

3-8- تکمیل فرم های جلسه دفاع و ارائه آنها به گروه آموزشی (تمامی این فرم ها را به صورت یکجا از اینجا دانلود نمایید)

 

← مرحله نهم :  گروه آموزشی

1-9- بررسی فرم های مربوط به جلسه دفاع که قبلا توسط دانشجو آماده شده و به ایشان تحویل داده شده است و امضای آنها و تحویل آنها به امور پژوهشی دانشگاه

2-9- هماهنگی های نهایی جهت انجام دفاع

 

← مرحله دهم :  دانشجو، گروه آموزشی و امورپژوهشی

1-10- برگزاری جلسه دفاع با حضور استادان راهنما، مشاور ، داور و نماینده شورای تحصیلات تکمیلی و نماینده شورای پزوهشی

← مرحله یازدهم :  گروه آموزشی

1-11- اعلام اصلاحات مد نظر هیات داوران به دانشجو در قالب فرم اعلام اصلاحات پایان نامه(فرم شماره 14)

 

← مرحله دوازدهم: دانشجو

1-12- انجام اصلاحات مدنظر توسط اساتید داور و اخذ تأییدیه آن و اخذ مجوز تکثیر در قالب (فرم شماره 15)

2-12- تحویل فایل Word و Pdf پایان نامه در قالب یک عدد CD به اداره پژوهش

3-12- تکمیل فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان نامه (فرم شماره 16) و ارائه آن به اساتید راهنما و مشاور و پس از امضا ارائه به اداره پژوهش

4-12- در صورت داشتن استاد مشاور: تکثیر 5 نسخه و 2 CD از پایان نامه. در صورت نداشتن استاد مشاور: تکثیر 4 نسخه و 2 CD از پایان نامه و تحویل به مراجع مربوط مطابق (فرم شماره 17)

5-12- مراجعه مجدد به سایت ایران داک و ثبت اطلاعات پایان نامه ودریافت و پرینت رسید موقت ثبت پایان نامه در ایران داک و تحویل به امور پژوهشی

 

← مرحله سیزدهم: امور پژوهشی

1-13- دریافت تمامی فرمهای فوق از دانشجو

2-13- اعلام نمره دانشجو به معاونت آموزشی

 

← مرحله چهاردهم: آموزش

1-14- صدور گواهی موقت پایان تحصیلات با توجه به ضوابط

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن