حوزه ریاست

دکتر فردین میراحمدی

سوابق اجرایی 

  • کارشناس ارشد اداره کل استاندارد استان کردستان
  •  معاونت ارزیابی بانک صنعت و معدن استان کردستان
  •  مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد سنندج

All Rights Reserved . Islamic Azad University Of Marivan - 2018