تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

تقویم
دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

ثبت نام

95/06/16  الی
95/06/25

انتخاب
واحد

95/06/16  الی
95/06/25

شروع کلاس

95/06/27

حذف واضافه

02 /95/07
الی 95/07/04

پایانکلاسها

95/10/16

امتحانات

95/10/18  الی
95/11/01

 

تقویم
دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی   96-95

ثبت نام ورودی
جدید و انتخاب واحد

95/11/02
الی  94/11/07

شروع کلاس

95/11/09

حذف و اضافه

16 و 17 بهمن ماه

پایان کلاسها

96/3/11

امتحانات

96/03/17
الی  96/03/30

 

در راستای برنامه ریزی هر چه منظمتر امتحانات ، امتحان واحد های درسی گروه معارف ، فارسی و زبان خارجه ،  فیزیک و ریاضی  در تاریخهایی   به غیر از تاریخهای  ذکر شده فوق برگزار خواهد شد.

 

تقویم
دانشگاهی نیمسال تابستان سال تحصیلی   96-95

انتخاب واحد

96/04/03
الی  96/04/08

شروع کلاس

96/04/10

پایان کلاسها

96/06/02

امتحانات

96/06/03  الی
96/06/09

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن