تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
97/06/21-  97/06/10 انتخاب واحد
97/06/24 شروع کلاسها
97/07/12- 97/07/07 حذف و اضافه
97/10/13 پایان کلاسها
97/10/27-  97/10/15 امتحانات

نحوه محاسبه شهریه ثابت
اخذ تا شش واحد : شهریه ثابت نصف میگردد

اخذ بیش از 6 واحد :شهریه ثابت دو سوم میگردد

طرح معلمان : درصورتیکه تا 8 واحد اخذ نمایند شهریه ثابت آنها نصف و اگر بیشتر از هشت واحد اخذ نمایند شهریه ثابت کامل محاسبه میگردد ولی باتوجه به اینکه یک روال ثابت برای محاسبه شهریه ثابت کلیه رشته ها وجود دارد این ترم روی سایت نیز برای طرح معلمان شهریه ثابت همانند بقیه رشته ها محاسبه میگردد که بعدا توسط امور شهریه اصلاح  میگردد لذا جهت محاسبه دقیق شهریه ترم تابستان به امور شهریه مراجعه نمایید

All Rights Reserved . Islamic Azad University Of Marivan - 2018