اطلاعیه ی اداره پژوهش در خصوص پایان نامه ی دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد 

دانشجویانی که قصد دفاع و یا اخذ پایان نامه را دارند با مراجعه به برد پژوهشی دانشگاه مطابق روند ذکر شده اقدام نمایند .