دسته‌بندی نشده

اطلاعیه مسابقات ورزشی جام دهه فجر

اطلاعیه مسابقات ورزشی

دهه مبارک فجر

احتراما ضمن تبریک فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و ایام الله دهه فجر، امور فرهنگی و تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه در نظر دارد در رشته های ورزشی زیر اقدام به برگزاری جشنواره ورزشی نماید.

جهت ثبت نام تا تاریخ 18/11/97 به واحد تربیت بدنی یا امور فرهنگی مراجعه فرمایید.

تاریخ برگزاری مسابقات:

برادران تاریخ 20/11/97 ساعت 9 الی 13

خواهران تاریخ 20/11/97 ساعت 14 الی 16

مسابقات بخش دانشجویان ( برادران و خواهران)

ردیف   رشته ورزشی      بخش تاریخ مسابقات
1 آمادگی جسمانی برادران 20/11/97 ساعت 9 الی 13
2 تنیس­روی میز برادران 20/11/97 ساعت 9 الی 13
3 دارت برادران 20/11/97 ساعت 9 الی 13
4 روپایی برادران 20/11/97 ساعت 9 الی 13
5 طناب کشی برادران 20/11/97 ساعت 9 الی 13
6 ضربه ایستگاهی برادران 20/11/97 ساعت 9 الی 13
7 تنیس­روی میز خواهران 20/11/97 ساعت 14 الی 16
8 آمادگی جسمانی خواهران 20/11/97 ساعت 14 الی 16
9 دارت خواهران 20/11/97 ساعت 14 الی 16
10 شوت بسکتبال خواهران 20/11/97 ساعت 14 الی 16

مسابقات بخش کارکنان، اعضای هیات علمی و مدرسین

ردیف   رشته ورزشی      بخش
1 فوتسال کارکنان، اعضای هیات علمی و مدرسین
5 طناب کشی کارکنان، اعضای هیات علمی و مدرسین
6 ضربه ایستگاهی کارکنان، اعضای هیات علمی و مدرسین
7 تنیس­روی میز کارکنان، اعضای هیات علمی و مدرسین
9 دارت کارکنان، اعضای هیات علمی و مدرسین

nStart()}})(Ql),Zl=window.getSelection,Jl=Object(O.overEvery)([Vo.isTextField,Vo.focus.tabbable.isTabbableIndex]);var eu=function(e){function t(){var e;return Object(Rr.a)(this,t),(e=Object(Fr.a)(this,Object(Mr.a)(t).apply(this,arguments))).onKeyDown=e.onKeyDown.bind(Object(Hr.a)(Object(Hr.a)(e))),e.bindContainer=e.bindContainer.bind(Object(Hr.a)(Object(Hr.a)(e))),e.clearVerticalRect=e.clearVerticalRect.bind(Object(Hr.a)(Object(Hr.a)(e))),e.focusLastTextField=e.focusLastTextField.bind(Object(Hr.a)(Object(Hr.a)(e))),e.verticalRect=null,e}return Object(Ur.a)(t,e),Object(Dr.a)(t,[{key:”bindContainer”,value:function(e){this.container=e}},{key:”clearVerticalRect”,value:function(){this.verticalRect=null}},{key:”getClosestTabbable”,value:function(e,t){var n=Vo.focus.focusable.find(this.container);return t&&(n=Object(O.reverse)(n)),n=n.slice(n.indexOf(e)+1),Object(O.find)(n,function t(n,r,o){if(!Vo.focus.tabbable.isTabbableIndex(n))return!1;if(Object(Vo.isTextField)(n))return!0;if(!function(e){return e.classList.contains(“editor-block-list__block”)}(n))return!1;if(function(e){return!!e.querySelector(“.editor-block-list__layout”)}(n))return!0;if(n.contains(e))return!1;for(var i,c=1;(i=o[r+c])&&n.contains(i);c++)if(t(i,r+c,o))return!1;return!0})}},{key:”expandSelection”,value:function(e){var t=this.props,n=t.selectedBlockClientId,r=t.selectionStartClientId,o=t.selectionBeforeEndClientId,i=t.selectionAfterEndClientId,c=e?o:i;c&&this.props.onMultiSelect(r||n,c)}},{key:”moveSelection”,value:function(e){var t=this.props,n=t.selectedFirstClientId,r=t.selectedLastClientId,o=e?n:r;o&&this.props.onSelectBlock(o)}},{key:”isTabbableEdge”,value:function(e,t){var n=this.getClosestTabbable(e,t);return!n||!function(e,t){return e.closest(“[data-block]”)===t.closest(“[data-block]”)}(e,n)}},{key:”onKeyDown”,value:function(e){var t=this.props,n=t.hasMultiSelection,r=t.onMultiSelect,o=t.blocks,i=e.keyCode,c=e.target,a=i===yo.UP,s=i===yo.DOWN,l=i===yo.LEFT,u=i===yo.RIGHT,d=a||l,p=l||u,b=a||s,f=p||b,h=e.shiftKey,m=h||e.ctrlKey||e.altKey||e.metaKey,v=b?Vo.isVerticalEdge:Vo.isHorizontalEdge;if(!f)return yo.isKeyboardEvent.primary(e)&&(this.isEntirelySelected=Object(Vo.isEntirelySelected)(c)),void(yo.isKeyboardEvent.primary(e,”a”)&&((c.isContentEditable?this.isEntirelySelected:Object(Vo.isEntirelySelected)(c))&&(r(Object(O.first)(o),Object(O.last)(o)),e.preventDefault()),this.isEntirelySelected=!0));if(!e.nativeEvent.defaultPrevented&&function(e,t,n){if((t===yo.UP||t===yo.DOWN)&&!n)return!0;var r=e.tagName;return”INPUT”!==r&&”TEXTAREA”!==r}(c,i,m))if(b?this.verticalRect||(this.verticalRect=Object(Vo.computeCaretRect)(c)):this.verticalRect=null,h&&(n||this.isTabbableEdge(c,d)&&v(c,d)))this.expandSelection(d),e.preventDefault();else if(n)this.moveSelection(d),e.preventDefault();else if(b&&Object(Vo.isVerticalEdge)(c,d)){var g=this.getClosestTabbable(c,d);g&&(Object(Vo.placeCaretAtVerticalEdge)(g,d,this.verticalRect),e.preventDefault())}else if(p&&Zl().isCollapsed&&Object(Vo.isHorizontalEdge)(c,d)){var j=this.getClosestTabbable(c,d);Object(Vo.placeCaretAtHorizontalEdge)(j,d),e.preventDefault()}}},{key:”focusLastTextField”,value:function(){var e=Vo.focus.focusable.find(this.container),t=Object(O.findLast)(e,Jl);t&&Object(Vo.placeCaretAtHorizontalEdge)(t,!0)}},{key:”render”,value:function(){var e=this.props.children;return Object(Br.createElement)(“div”,{className:”editor-writing-flow”},Object(Br.createElement)(“div”,{ref:this.bindContainer,onKeyDown:this.onKeyDown,onMouseDown:this.clear�

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن