اساتید

اساتید و کارمندان -> اساتید هیات علمی

کمال قادری

کمال قادری

سیدعلی پیرخدری

سیدعلی پیرخدری

محمد شاهرخ عبدی

محمد شاهرخ عبدی

مهدی یعقوبی

مهدی یعقوبی

کاروان کریمی زاده

کاروان کریمی زاده

عبدالله شایسته

عبدالله شایسته

هوشیار رشیدی

هوشیار رشیدی

قانع نیکرفتار

قانع نیکرفتار

حسن فرجی

حسن فرجی

حسن زیتونیان

حسن زیتونیان

صلاح قاسمه

صلاح قاسمه

بختیار اشرفی

بختیار اشرفی

سروه لطفی

سروه لطفی

جهانبخش محمدی

جهانبخش محمدی

فرشید حبیبی

فرشید حبیبی

مریم عجم

مریم عجم

آزاد احمدی

آزاد احمدی

عدنان فتاحی

مهدی حکیمی

سیوان نوری

 

All Rights Reserved . Islamic Azad University Of Marivan - 2018