آیین نامه آموزشی

ماده19: تعدادواحدهاي انتخابي دانشجوي تمام وقت دريك نيمسال تحصيلي نميتوانداز12واحدكمترواز 20 واحدبيشترباشد.

ماده27: حداكثرواحدهاي انتخابي مجازبراي دوره تابستاني6واحداست وبراي دانشجوياني كه درتابستان فارغ التحصيل مبشوند7واحدميباشد.

ماده28: حداكثرمدت مجازتحصيل دانشجوي تمام وقت دردوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته 3سال وكارشناسي پيوسته6سال است.

ماده31: غيبت غيرموجه دانشجودربيش ازسه شانزدهم ساعات هريك ازدروس نظري،عملي يانظري-عملي،كارآموزي وكارورزي تاحدسه درس درطول نيمسال موجب حذف آن دروس ميشودولي براي بيش ازسه درس نمره صفردرآن درس يادروس منظورميگردد.

ماده32: غيبت موجه دانشجودربيش ازسه شانزدهم ساعات هريك ازدروس نظري،عملي يانظري-عملي،كارآموزي وكارورزي درطول نيمسال موجب حذف آن درس ميشود.

ماده35: غيبت موجه درجلسه امتحان هردرس ونيزغيبت غيرموجه تا3درس موجب حذف آن درس يادروس ميشود.

ماده37: انشجوميتواندتا5هفته قبل ازپايان نيمسال تحصيلي فقط يكي ازدرسهاي نظري ياعملي يانظري-عملي خودراحذف كندمشروط به اينكه واحدهاي درسي باقيمانده وي ازحداقل مجاز(دوره اي12 واحد،آموزش معلمان8 واحد)كمترنشود.

ماده45: ميانگين نمرات دانشجودرهرنيمسال نبايدكمتراز12باشددرغيراينصورت مشروط محسوب ونام نويسي دانشجودرنيمسال بعدبصورت مشروط خواهدبود.

ماده46: دانشجويان دوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته كه دردونيمسال اعم ازمتوالي يامتناوب ودانشجويان دوره هاي كارشناسي پيوسته كه درسه نيمسال متوالي ياچهارنيمسال متناوب مشروط شوند(ميانگين نمرات نيمسالي آنهاكمتراز12باشد)اخراجي تلقي ميگردند.

تبصره1-به دانشجوياني كه براي اولين بارمشمول ماده 46ميگردنددرصورتي كه ميانگين كل نمرات آنهاحداقل10باشديكبارارفاق گرددتاتحصيل نمايند.

تبصره2-به دانشجويان مشمول تبصره 1اين ماده كه درترم ارفاقي ونيمسالهاي بعدازآن مجددامشروط شوندبه شرط آنكه هم ميانگين ترمي وهم ميانگين كل(هردو)11 وبالاترگرددمجوزادامه تحصيل ازطرف معاونت آموزشي واحددانشگاهي داده شود.

تبصره3-چنانچه دانشجويان مقاطع كارشناسي پيوسته وكارداني(پيوسته وناپيوسته وطرح آموزش معلمان) 60 واحددرسي را(بدون احتساب دروس وصاياي حضرت امام(ره)،آشنايي باقرآن كريم،پيشنيازدانشگاهي ودروس جبراني)گذرانده ودرشرف اخراج قطعي قرارگرفته باشنددرصورت داشتن ميانگين كل10 ويابالاترميتوانندتامقطع دوره كارداني ادامه تحصيل دهند.

تبصره4-هنگامي كه ميانگيت ترمي وميانگين كل دانشجو10 وبالاتر(ترمي10وكل10)باشدچنانچه حداكثر10واحددرسي باقيمانده داشته باشدحوزه معاونت آموزشي واحدميتواندفرصت ادامه تحصيل راتاپايان دوره مربوطه به اينگونه افرادبدهد.

تذكر:درصورتي كه بااستفاده ازتبصره هاي ماده46 ويابدلايل ديگرنيازبه افزايش سقف سنوات باشدبادرخواست كتبي ذينفع ،دانشجورابه سيستم پاره وقت منتقل نمايند(ولواينكه اين سيستم درواحدوجودنداشته باشد.).

ماده48: دانشجوميتوانددرهريك ازدوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته حداكثردونيمسال ودردوره هاي كارشناسي پيوسته چهارنيمسال مجازازمرخصي تحصيلي استفاده نمايد.

ماده49: تقاضاي مرخصي تحصيلي بايدبصورت كتبي ،حداقل دوهفته قبل ازشروع انتخاب واحدتوسط دانشجوبه اداره آموزش واحددانشگاهي ذيربط تسليم گردد.اداره آموزش موظف است پس ازبررسي وضعيت تحصيلي دانشجوقبل ازاتمام مهلت انتخاب واحدموافقت ياعدم موافقت بادرخواست دانشجوراكتبابه وي ابلاغ نمايد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن